Polityka prywatności

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), informujemy niniejszym:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filip Owczarczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TROPICAL FACTORY FILIP OWCZARCZAK

NIP: 7792342109

 1. Dane kontaktowe Czerminek 36 63-322 Gołuchów
 2. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. W poniżej tabeli przedstawiamy cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania.
NAZWA CELU PRZETWARZANIAPOSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIAOKRES PRZETWARZANIA
udzielanie świadczeń medycznych, w tym realizacja czynności zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług medycznych, w związku z którymi zostały przekazane, prowadzenie dokumentacji medycznej, archiwizowanie dokumentacji medycznej, obsługa próśb oraz zapytań przesyłanych na adres poczty elektronicznej Podmiotuart. 9 ust. 2 lit h RODO
Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacji, windykacja należności za nieopłacone usługi, prowadzenie dokumentacji finansowej
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowościOgraniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
realizacja zobowiązań prawnych wynikających z przepisów regulujących działalność podmiotu
art. 6 ust. 1 lit. e RODOOgraniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych
obsługa wniosków, skarg i zapytańart. 6 ust. 1f RODO
okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń
marketing elektroniczny usługart. 6 ust. 1a RODOdo chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały
profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe (cookies)art. 6 ust. 1a RODOprzez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies
 1. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:
  1. osoby upoważnione przez Administratora,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  3. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,
  4. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
  1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  5. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. W celu wykonania powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.
 6. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.